Договор - Оферта

Pomiędzy GOWORI Sp. z o.o. z siedzibą 95-020 Andrespol, Bedoń-Wieś, Słowiańska 5A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000957025, numer NIP: 7282859960, REGON: 521330100, reprezentowaną przez Piotra Mikosika i Elinę Shukh zwaną dalej Usługodawcą, zwaną dalej Szkołą 

Z Panią/Panem (Załącznik nr 1) zwanym w dalszej części umowy “Uczniem”.
1. Postanowienia niniejszej umowy dotyczą czynności wykonywanych przez GOWORI Sp. z o.o., zwane dalej Szkołą, reprezentowaną przez Piotra Mikosika i Elinę Shukh, Łódź, 90-422, ul. Piotrkowska 65 lok. 29, nr tel. +48 663 994 980, +48 537 628 323, e-mail - .moc.liamg%40lp.irowog

2. Szkoła zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia autorskiego kursu językоwego („Kurs”). Rodzaj kursu, czas trwania, grafik, ilość i rodzaj zajęć, jest oznaczony w karcie rejestracyjnej ucznia, Załącznik nr 1 Umowy.

3. Ten kurs ma na celu skuteczne przyswojenie nauczanego materiału i obejmuje lekcje grupowe, pracę indywidualną z zadaniami domowymi, udział w konwersacyjnych zajęciach tematycznych, w zajęciach fakultatywnych z historii i kultury Polski, w zajęciach z czytania i pisania i w konsultacjach grupowych oraz/lub wykonywanie zadań na wewnętrznym czacie szkoły.

4. Uczeń zobowiązuje się do uczestniczenia w kursie w sposób zgodny z Umową oraz do zapłaty całości kursu. 
5. Zajęcia będą się odbywały w salach szkoły (adresy są wskazane w pkt.1), chyba że inne miejsce będzie wynikało z istoty zajęć i zostanie wskazane przez Szkołę, w związku z tematem konkretnej lekcji (np. muzeum, biblioteka, restauracja i etc).
6. Najpóźniej za dzień przed startem kursu, na wskazany przez ucznia adres mailowy, Szkoła wysyła 5 startowych maili do ucznia z informacjami o kursie, narzędziach szkoleniowych i t.p.
7. Treść listów:Mail 1. Powitanie na kursie. W tym mailu jest podstawowy grafik zajęć, imię, nazwisko i numer telefonu do nauczyciela, który odpowiada za kurs.Mail 2. W tym mailu jest rozkład wszystkich zajęć dodatkowych, link do wewnętrznego czatu Szkoły gdzie są wysyłane zaproszenia do Zoom z zajęciami dodatkowymi. Instrukcja do ZOOM.Mail 3. Podręcznik PDF według którego będzie prowadzony dany kurs.Mail 4. Instrukcja wykonania prac domowych na danym kursie. Instrukcja GetCourse – platformy na której każdy uczeń posiada własne konto użytkownika z dostępem do filmów na każdy poziom kursu języka polskiego.Poziom A1 składa się z 50 nagrań w języku rosyjskim. Poziom A2 składa się z 50 nagrań w języku polskim z elementami wyjaśnień trudniejszych tematów po rosyjsku i kurs B1 składa się z 30 nagrań po polsku z napisami po rosyjsku.Mail 5. Dane do logowania (login i hasło) na własne konto użytkownika na platformie online. Mail przychodzi bezpośrednio z platformy, więc adres mailowy będzie inny im w poprzednich 4 mailach.


8. Szkoła zobowiązuje się do udostępnienia Uczniowi materiałów niezbędnych do uczestniczenia w Kursie, w szczególności autorskich podręczników w wersji PDF, wliczonych w cenę Kursu. Materiały będą udostępniane Uczniowi sukcesywnie, zgodnie z przebiegiem Kursu.
9. Szkoła zobowiązuje się do realizacji Kursu tylko przez odpowiednio wykwalifikowanego nauczyciela.
10. Uczeń samodzielnie wybiera grafik, tzn. dni oraz godziny zajęć w zależności od jego trybu pracy i bierze udział w zajęciach w wybranej grupie 2 razy w tygodniu z przydzielonym do grupy lektorem.
11. Zajęcia z dedykowanym lektorem są obowiązkowe, frekwencja nie może być niższa niż 50%.
12. Zajęcia dodatkowe są zajęciami praktycznymi,i pomagają utrwalić studiowany materiał i zastosować wiedzę w praktyce, dlatego zalecane są do osiągnięcia najlepszych efektów w nauce.
13. Dodatkowe zajęcia na кursie języka polskiego:- czytanie i pisanie;- klub dyskusyjny;- historia i kultura Polski;- konsultacje.
13а. Dodatkowe zajęcia na kursie języka angielskiego:- klub dyskusyjny (dodatkowa opłata);- wewnętrzny czat szkoły z dodatkowymi zadaniami ze wsparciem nauczyciela.

14. Grafik zajęć jest podany w załączniku nr 1 i może ulec zmianom, szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego kurs językowy.

15. Uczeń jest zobowiązany uczestniczyć w jak największej liczbie podstawowych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, odbywających się w Szkole, w celu uzyskania maksymalnego wyniku z egzaminu i uzyskania certyfikatu.
16. Po zakończeniu Kursu Szkoła wydaje Uczniowi certyfikat potwierdzający odbycie Kursu. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest utrzymanie 50% obecności na zajęciach, odrobienie wszystkich prac domowych na GetCourse i zdanie egzaminu końcowego.
17. Egzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej i trwa 1.5 godziny. Egzamin się liczy zdanym przy otrzymywaniu wyniku powyżej 60 punktów ze 100. W ciągu 30 dni po złożeniu egzaminu Uczeń może osobiście, bezpośrednio w szkole, odebrać swój Certyfikat. Szkoła nie informuje o gotowości Certyfikatu do odbioru. Przesyłanie zaświadczenia o ukończeniu kursu pocztą odbywa się na koszt studenta.

18. Na terenie Szkoły, w tym podczas zajęć, na życzenie i w porozumieniu z administracją szkoły istnieje możliwość wykonania zdjęć i filmów. Materiały uzyskane w trakcie wykonania zdjęć i filmów mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych szkoły.Podpisując tę umowę, uczeń automatycznie udziela zgody na wykorzystanie materiałów z jego udziałem do celów marketingowych szkoły.
19. W przypadku nieobecności Ucznia na zajęciach grupowych, niezależnie od przyczyny nieobecności, lekcja jest uważana za zrealizowaną i nie zwalnia z opłat za naukę. Uczeń ma obowiązek poinformowania prowadzącego kurs nauczyciela o planowanej nieobecności, smsowo lub zadzwonić pod numer telefonu nauczyciela, który został wskazany w mailach startowych.Dodatkowo materiał opuszczonej lekcji można dopracować na dodatkowych konsultacjach, które są już wliczone w koszt kursu i pozwalają uczyć się w tym samym tempie z grupą.
20. Uczeń ma prawo do jednorazowego skorzystania z urlopu naukowego w trakcie trwania kursu na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, z opłaceniem czesnego za jeden miesiąc nauczania z góry.
21. W przypadku nieobecności Ucznia na lekcji języka polskiego:Zajęcia Online – Szkoła udostępnia nagranie z zajęcia, nauczyciel wysyła je na maila w ciągu 24 h roboczych po zajęciach. Uczeń ma obowiązek obejrzeć to nagranie, żeby uzupełnić braki i osiągnąć swoich celi nauczania.Zajęcia stacjonarne – Szkoła daje dostęp do identycznego kursu w formie filmików na GetCourse, więc Uczeń ma obowiązek wykonać zadanie domowe oraz skorzystać z konsultacji (online lub stacjonarnie) aby wyjaśnić wątpliwości, które zostały po samodzielnym zapoznaniu się z tematem.


22. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się 01.01.2024, 02.01.2024, 06.01.2024, 30.03.2024, 31.03.2024, 01.04.2024, 01.05.2024, 02.05.2024, 03.05.2024, 19.05.2024, 30.05.2024, 15.08.2024, 01.11.2024, 11.11.2024, 23.12.2024 - 31.12.2024, 01.01.2025, 02.01.2025, 06.01.2025. Te dni wolne nie są wliczone w harmonogram kursu i kurs realizuje się w całości według ustalonej liczby spotkań.

23. W przypadku trudności w nauce określonych tematów kursu, Uczeń jest zobowiązany powiadomić o tym nauczyciela i uzgodnić z nim dodatkowe lekcje indywidualne, których koszt Uczeń pokrywa dodatkowo. W takim przypadku na cenę jednej godziny zajęć indywidualnych dla uczniów Szkoły istnieje zniżka 38% ,cena końcowa zajęcia jest niższa od taryfy standardowej i wynosi 75 zł za godzinę języka polskiego i 90 zł za godzinę języka angielskiego.

24. Płatność na konto następuje na podstawie Umowy oraz Załącznika nr 1. Cena całego kursu podana jest w Załączniku nr 1. Istnieje możliwość rozłożenia płatności za zajęcia na raty. Uczeń opłaca kurs wykupiony na kredyt do 10 dnia każdego miesiąca, a nie w których brał udział.

25. Płatności dokonywane są na konto bankowe IBAN – PL 53 1140 2004 0000 3202 8221 0044Nazwa: GOWORI Sp. z o.o.Adres: ul. Piotrkowska 65 lok. 29, 90-422 ŁódźTytuł: Nauczanie języka polskiego (angielskiego) IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA jak w paszporciekod BIC/SWIFT banku: BREXPLPWMBKnazwa banku: mBank S.A.
26. Podczas kursu języka polskiego Szkoła gwarantuje Uczniowi wysoki poziom nauczania przez doświadczonych lektorów, wykorzystanie oryginalnych materiałów dydaktycznych, stałe wsparcie i pomoc we wszystkich możliwych trudnościach . Szkoła, w ciągu 16 dni po rozpoczęciu kursu, daje uczniom możliwość oceny czy kurs i prowadzenie zajęć spełnia oczekiwania Ucznia w zakresie:- format nauczania i prowadzenia zajęć, - dostępność i przyswajania materiału,- sposobu prezentacji przez nauczyciela. 
Uczeń, w przypadku wystąpienia niedopuszczalnych okoliczności, przekazuje swoje skargi i sugestie Usługodawcу, którу z kolei kompleksowo bada sytuację i podejmuje niezbędne działania w celu ich wyeliminowania, takie jak: zmiana nauczyciela, zmiana poziomu kursu i formy kursu.
Jeżeli pomimo podjętych działań Student przyjmie decyzję wypowiedzieć Umowę i przerwać naukę, Szkoła gwarantuje mu dokonanie zwrotu 100% czesnego. Przed składaniem wniosku o rozwiązanie umowy koniecznie jest przekonać się, że kurs nie jest odpowiedni dla ucznia, dlatego należy: - odwiedzić 4 obowiązkowe zajęcia grupowe;- odwiedzić 4 fakultatywne zajęcia;- odwiedzić 2 konsultacje;- wykonać 5 zadań domowych na GetCourse.Tylko wykorzystując wszystkie elementy kursu można prawdziwie ocenić efektywność kursu. 

26а. Podczas kursu języka angielskiego Szkoła gwarantuje Uczniowi wysoki poziom nauczania przez doświadczonych lektorów, wykorzystanie odpowiednich materiałów dydaktycznych, stałe wsparcie na wewnętrznym czacie Szkoły i pomoc we wszystkich możliwych trudnościach. Szkoła daje Uczniowi w ciągu 14 dni po rozpoczęciu kursu możliwość oceny czy kurs spełnia oczekiwania Ucznia w zakresie:- formatu zajęć, - dostępności i przyswajania materiału,- sposobu prezentacji przez nauczyciela. Uczeń, w przypadku wystąpienia niedopuszczalnych okoliczności, przekazuje swoje skargi i sugestie Usługodawcу, którу z kolei kompleksowo bada sytuację i podejmuje niezbędne działania w celu ich wyeliminowania, takie jak: zmiana poziomu kursu i procesu nauczania.Jeżeli pomimo podjętych działań Uczeń nadal chce wypowiedzieć Umowę i przerwać naukę, Szkoła gwarantuje mu dokonanie zwrotu 100% czesnego. 27. Gwarancja zwrotu 100% opłaty za kurs dotyczy tylko sytuacji uzasadnionej rozbieżności w jakości kształcenia z oczekiwaniami Ucznia. W przypadku choroby, zmiany życiowych okoliczności, zmiany grafiku pracy, wyjazdu do innego miasta, kraju realizują się zmianą grupy, formy nauczania, urlopem naukowym odpowiednio do pkt. 20 i rozwiązaniem umowy odpowiednio do pkt. 29 i pkt. 29.

28. W każdej chwili Uczeń ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w kursie ponosząc koszty rezygnacji. W takiej sytuacji Uczeń powinien skontaktować z Usługodawcą i napisać oświadczenie o tym, że nie będzie kontynuował uczestnictwa w zajęciach. Uczeń ma obowiązek zapłacić za zajęcia, które odbyły się przed datą sporządzenia takiego oświadczenia oraz opłacić koszty rezygnacji w stałej kwocie 50% niezrealizowanego kursu.

29. W przypadku, kiedy kurs był kupiony w promocji, przy rozwiązaniu umowy, Uczeń ponosi 100% kosztów rezygnacji, tzn. nie przysługuje mu żaden zwrot.

30. W przypadku spóźnienia się na lekcję, Uczeń kursu indywidualnego ma obowiązek poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową lub telefonicznie. Adres e-mail oraz numer telefonu Szkoły jest podany w punkcie nr 1 niniejszej umowy.

31. Jeżeli Uczeń kursu indywidualnego nie stawi się bez uprzedzenia na zajęcia obowiązkowe, Usługodawca ma obowiązek poczekać na niego trzydzieści minut i po przybyciu Ucznia rozpocząć lekcję.

32. W przypadku spóźnienia się Ucznia na lekcję kursu indywidualnego opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona, a dodatkowy czas nie zostanie przydzielony na lekcję.
33. Jeżeli Uczeń kursu indywidualnego z ważnych powodów nie może uczestniczyć w obowiązkowych lekcjach zgodnie z harmonogramem, ma on obowiązek poinformować o tym Usługodawcę oraz przypisanego mu nauczyciela drogą elektroniczną za sześć lub więcej godzin roboczych przed lekcją. Adres e-mail wskazany jest w punkcie nr 1 niniejszej umowy.
34. W przypadku przestrzegania przez ucznia porozumienia w sprawie odwołania zajęć indywidualnego kursu, zajęcia odbywają się w innym dniu, który jest dogodny czasowo dla Ucznia i Usługodawcę. W przypadku niemożności znalezienia tego czasu, czas trwania programu nauczania (kursu) wydłuża się o 1 lekcję zgodnie z ustalonym harmonogramem.
35. Jest dozwolone dwukrotne odwołanie zajęć w ciągu całego okresu studiów kursu indywidualnego
36. W przypadku nieobecności Ucznia na zajęciach kursu indywidualnego bez uprzedzenia lub odwołania ich w krótszym terminie, zajęcia uważa się za odbyte i opłacone w całości.
37. Zabrania się udziału w lekcjach z Lektorem poza ustalonym przez Strony harmonogramem zajęć i wybranym Kursem, którego Uczeń nie wykupił od Usługodawcy, zarówno w miejscu świadczenia usług, jak i poza nim.

38. W związku z wystąpieniem okoliczności siły wyższej w postaci stanu zagrożenia epidemiologicznego/ stanu pandemii i wprowadzanych w związku z tym obostrzeń i ograniczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Strony dopuszczają możliwość realizacji zajęć w trybie zdalnym. Taka zmiana zasad nauki nie stanowi przyczyny do żądania zwrotu opłaty za kurs. Uczeń jest odpowiedzialny za posiadanie sprzętu umożliwiającego mu uczestnictwo w zajęciach zdalnych. 
39. W przypadku, jeżeli Szkoła nie będzie mogła realizować swoich usług z powodu stanu wojennego na terytorium Polski, prawo do zwrotu opłaty za nauczanie w takich okolicznościach nie przysługuje.

Между фирмой ООО GOWORI, зарегистрированной, 95-020 Андресполь, Бедонь-Вешь, ул. Словяньська 5A, зарегистрированном в Национальном Судебном Реестре под руководством Районного Суда в г. Лодзь, ХХ Хозяйственный отдел Национального Судебного Реестра под номером KRS: 0000957025, NIP: 7282859960, REGON: 521330100 представлена Петром Микосиком и Элиной Шух, называемая далее Поставщик, называемая далее Школа
С Госпожой/Господином (Приложение №1), называемый далее “Ученик”.
1. Определения текущего договора касаются действий, выполняемых ООО GOWORI, далее называемой Школа, представленной Петром Микосиком и Элиной Шух, Лодзь, 90-422, ул. Piotrkowska 65 оф. 29, номер тел. +48 663 994 980, +48 537 628 323, e-mail - moc.liamg%40lp.irowog

2. Школа обязуется организовать и провести авторский курс иностранного языка („Курс”). Тип курса, его продолжительность, график, количество и вид занятий указываются в Регистрационной Карте Ученика, Приложение № 1 к Договору.
3. Данный Курс рассчитан для успешного усвоения преподаваемого материала и включает в себя: групповые занятия, индивидуальную работу с домашними заданиями, участие в разговорных тематических занятиях по истории и культуре Польши, занятияx по чтению и правописанию, а также групповых консультациях и/или выполнение заданий в закрытом внутреннем чате школы.
4. Ученик обязуется участвовать в курсе, согласно условиям Договора, а также обязуется оплатить полный курс.
5. Занятия будут проводиться в аудиториях Школы (адреса указаны в п.1), если иное место не будет указано Школой, в связи с тематикой конкретного занятие (музей, библиотека, кафе и др.).

6. Не позднее, чем за сутки до старта курса, на адрес электронной почты, указанный учеником, Школа высылает 5 стартовых писем с информацией о курсе, инструментах обучения и т.д.
7. Содержание писем:Письмо 1. Приветственное. В этом письме содержится информация: основной график занятий, контактные данные учителя, ответственного за курс.Письмо 2. Включает в себя: график дополнительных занятий, ссылку на внутренний чат Школы, в который приходят приглашения в конференцию Zoom с дополнительными материалами. Пользовательская инструкция к ZOOM.Письмо 3. Содержит учебник в формате PDF, по которому будет проходить обучение.Письмо 4. Включает: инструкцию для выполнения домашнего задания, инструкция к платформе GetCourse, на которой находится личный кабинет Ученика, с доступом к видеоматериалам, соответствующим каждому уровню курса. Уровень А1 состоит из 50 записей на русском языке. Уровень A2 состоит из 50 записей на польском языке с элементами объяснения более сложных тем на русском языке, а курс B1 состоит из 30 записей на польском языке с субтитрами на русском языке.Письмо 5. Содержит данные для доступа (логин и пароль) к личному кабинету на платформе GetCourse. Письмо высылается непосредственно с платформы, поэтому адрес отправителя может отличаться.
8. Школа предоставляет Ученику материалы необходимые для участия в курсе (авторские учебники в формате PDF). Материалы будут доступны Ученику последовательно, в соответствии с программой курса.

9. Школа гарантирует реализацию обучения на Курсе квалифицированным преподавателем.
10. Ученик самостоятельно выбирает группу в соответствии с удобным графиком и посещает занятия в выбранной группе 2 раза в неделю, с закрепленным за ней преподавателем.
11. Стационарные занятия обязательны к посещению. Количество пропусков не должно превышать 50% курса. 
12. Дополнительные занятия являются практическими и помогают закрепить изученный материал, поэтому рекомендуются к прохождению для успешного изучения курса.
13. Дополнительные занятия на курсе польский языка:- чтение и правописание;- разговорный клуб;- история и культура Польши;- консультации.
13а. Дополнительные занятия на курсе английского языка:- разговорный клуб (оплачивается отдельно);- внутренний чат школы с дополнительными заданиями и поддержкой преподавателя.
14. Школа оставляет за собой право вносить изменения в расписание занятий, а также на замену преподавателя, который проводит основные занятия на языковом курсе. 
15. Ученик обязуется посещать максимальное количество основных и дополнительных занятий для получения положительного результата, успешной сдачи экзамена и получения сертификата. 

16. По окончании Курса Школа выдает Ученику сертификат, подтверждающий его прохождение. Условием получения сертификата, является посещение 50% занятий, выполнение всех домашних заданий на платформе GetCourse и успешная сдача итогового экзамена.
17. Итоговый экзамен состоит из устной и письменной части длительностью 1,5 часа. Экзамен считается успешно сданным, при наборе более 60-ти баллов из 100. В течение 30-ти дней с момента сдачи экзамена Ученику выдается сертификат лично в офисе Школы. Школа не информирует Ученика о готовности сертификата. Отправка сертификата об окончании курса физической почтой осуществляется исключительно за счет Ученика. 
18. На территории школы во время занятий, по запросу и согласованию с администрацией школы, может производиться фото- и видеосъемка. Материалы, полученные в результате, могут быть использованы в маркетинговых целях школы. Подписывая данный договор, Ученик автоматически дает разрешение на использование материалов со своим участием в маркетинговых целях школы.
19. В случае отсутствия Ученика на групповом занятии, независимо от причины отсутствия, занятие считается проведенным и не освобождает от его оплаты. Ученик обязан проинформировать Преподавателя, который ведет его курс, о планируемом пропуске занятий, посредством смс или звонком на номер телефона преподавателя, указанный в стартовых письмах. Кроме того, отработать материал пропущенного занятия можно на дополнительных консультациях, которые уже включены в стоимость курса и позволяют идти в одном темпе с группой.
20. Ученик имеет право воспользоваться академическим отпуском во время прохождения курса, единоразово, на период не более 6-ти месяцев при условии оплаты последующего месяца обучения. 
21. В случае отсутствия Ученика на занятиях курса польского языка:Online занятия - Школа предоставляет видеозапись урока, преподаватель высылает ее на электронную почту, в течение суток после занятия. Ученик обязуется ознакомиться с видеозаписью урока, чтобы достичь своих целей в обучении.Стационарные занятия – Школа дает доступ к идентичному курсу, в формате видео уроков на платформе GetCourse. Соответственно, Ученик обязуется выполнить домашнее задание и посетить консультацию (online или стационарно) для проработки вопросов, которые остались после самостоятельного ознакомления с темой.
22. Занятия проводятся в соответствии с установленным графиком.В государственные и праздничные дни занятия не проводятся - 01.01.2024, 02.01.2024, 06.01.2024, 30.03.2024, 31.03.2024, 01.04.2024, 01.05.2024, 02.05.2024, 03.05.2024, 19.05.2024, 30.05.2024, 15.08.2024, 01.11.2024, 11.11.2024, 23.12.2024 - 31.12.2024, 01.01.2025, 02.01.2025, 06.01.2025. Эти выходные дни не учитываются в график и курс реализовывается полностью, согласно утвержденного ранее количества занятий.
23. При появлении трудностей в изучении определенных тем курса Ученик обязан уведомить об этом преподавателя и согласовать с ним дополнительные индивидуальные занятия, стоимость которых Ученик оплачивает отдельно. В таком случае на стоимость одного часа индивидуального занятия для учеников Школы действует скидка 38%, итоговая стоимость занятия получается ниже стандартного тарифа и составляет 75 zł для польского языка и 90 zł для английского языка.
24. Оплата на банковский счёт обозначена в Приложении №1. Есть возможность оплаты в рассрочку, т.е. Ученик оплачивает полный курс помесячно, в течение всего периода обучения. Оплата производится до 10 числа каждого месяца, за полный курс, а не за количество посещенных им занятий.
25. Оплата производится на банковский счет IBAN – PL 53 1140 2004 0000 3202 8221 0044Nazwa: GOWORI Sp. z o.o.Adres: : ul. Piotrkowska 65 lok. 29, 90-422 ŁódźTytuł: Nauczanie języka polskiego (angielskiego) ИМЯ И ФАМИЛИЯ УЧЕНИКА как в загран паспортеkod BIC/SWIFT banku: BREXPLPWMBKnazwa banku: mBank S.A.
26. Во время прохождения Курса польского языка Школа гарантирует Ученику высокий уровень обучения опытными преподавателями, c использованием уникальных методических материалов; постоянную поддержку и обратную связь во всех возможных сложностях. Школа предоставляет Ученику возможность в течение первых 16 дней курса, оценить, соответствует ли ожиданиям ученика: - формат обучения и проведения занятий, - доступность восприятия и усвоения учебного материала,- способ изложения материала преподавателем.
Ученик, в случае выявления неприемлемых для него обстоятельств, направляет свои замечания и предложения Поставщику, который, в свою очередь, всесторонне изучает ситуацию и принимает необходимые меры для их устранения: замена преподавателя, изменение уровня курса и формата обучения и т.п. Если, не смотря на принятые меры Школой, Ученик всё же примет решение расторгнуть Договор и прекратить обучение, Школа гарантированно возвращает Ученику 100% оплаты.Перед тем как писать заявление на несостоявшийся курс, необходимо убедиться в том, что курс ученику не подходит, а именно:- посетить 4 обязательных групповых занятия;- посетить 4 факультативных занятия;- посетить 2 консультации;- выполнить 5 домашних заданий на GetCourse.Только при использовании всех элементов обучения будет объективно оцениваться эффективность курса. 
26а. При прохождении курса английского языка Школа гарантирует Ученику высокий уровень обучения опытными преподавателями, c использованием тщательно подобранных методических материалов; поддержку и обратную связь во внутреннем чате школы. Школа предоставляет возможность Ученику в течение первых 14 дней курса оценить соответствует ли ожиданиям ученика: - формат обучения и проведения занятий, - доступность восприятия и усвоения учебного материала,- способ изложения материала преподавателем.Ученик, в случае выявления неприемлемых для него обстоятельств, сообщает свои пожелания и предложения Поставщику, который, в свою очередь, всесторонне изучает ситуацию и принимает необходимые меры для их устранения: приобретение учеником дополнительных индивидуальных занятий, изменение уровня курса и процесса обучения и т.п. Если, не смотря на принятые меры Школой, Ученик всё же примет решение расторгнуть Договор и прекратить обучение, Школа гарантированно возвращает Ученику 100% оплаты.
27. Гарантированный возврат денежных средств в размере 100% оплаты возможен только в случае обоснованного несоответствия качества обучения ожиданиям Ученика. В случае болезни, смены жизненных обстоятельств, изменения графика работы, выезда в другой город, страну решаются сменой группы, формата обучения, академическим отпуском согласно п. 20 и расторжением договора согласно п. 28 и п. 29.
28. В любое время Ученик имеет право отказаться от курса, при этом оплатив сумму отказа от услуг. В такой ситуации Ученик обязан обратиться к Поставщику и написать заявление о том, что он не будет продолжать участвовать в занятиях. Ученик обязан оплатить занятия, которые состоялись до даты такого заявления, и оплатить за отказ от услуг, в фиксированной сумме 50% от стоимости неиспользованного курса.
29. В случае если, курс был приобретен по акции, во время расторжения договора Ученик несет 100% расходы по его расторжению, т.е. денежные средства возврату не подлежат.
30. Если Ученик опаздывает на занятие индивидуального курса, он обязан проинформировать об этом Исполнителя в письме на электронную почту или телефонным звонком. Адрес электронной почты и номер телефона Школы указаны в пункте №1 данного договора.
31. В случае, если Ученик индивидуального курса не приходит на обязательное занятие без предупреждения, Поставщик услуг обязан ожидать его тридцать минут и по приходу Ученика приступить к проведению занятия.
32. В случае опоздания Ученика индивидуального курса на занятие, оплата за обучение не возмещается и дополнительное время для проведения занятия не выделяется.
33. Если Ученик индивидуального курса не может посетить обязательное занятие по уважительной причине согласно расписанию, он обязан проинформировать об этом Поставщика услуг письмом на электронную почту за шесть и более рабочих часов до момента проведения занятия.Адрес электронной почты указан в пункте № 1 данного договора.
34. В случае соблюдения Учеником договоренности по отмене занятия индивидуального курса, оно проводится в другой день, который удобен по времени для Ученика и Поставщика. В случае невозможности найти это время, продолжительность программы обучения (курса) увеличивается на 1 занятие по составленному расписанию.
35. Отмена занятий индивидуального курса разрешается два раза за весь период обучения.
36. В случае отсутствия Ученика на занятии индивидуального курса без предупреждения и/или отмены занятия в более короткий срок, занятие считается состоявшимся и оплачивается в полном объеме.
37. Запрещается проходить обучение с Преподавателем вне согласованного Сторонами графика занятий и выбранного Курса, который Ученик не приобрел у Поставщика, как по месту предоставления услуг, так и за его пределами.
38. В связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в виде эпидемиологической угрозы/ состояния пандемии и связанных с ними ограничений на территории Республики Польша, Стороны допускают возможность проведения занятий дистанционно. Такое изменение правил обучения не является основанием для требования возврата стоимости курса. Ученик несет ответственность за наличие оборудования, позволяющего ему участвовать в занятиях в формате online.
39. В случае, если Школа не может реализовывать свои услуги из-за состояния военной угрозы на территории Республики Польши, возврат денежных средств за обучение не производится.Дополнения к договору:Приложение № 1 - Регистрационная Карта - является обязательной к заполнению. Кнопка для заполнения - внизу страницы. 

Данные для оплаты:  Название: GOWORI Sp. z o.o.Номер счета: 53 1140 2004 0000 3202 8221 0044Адрес: : ul. Piotrkowska 65 lok. 29, 90-422 ŁódźНазначение платежа: Nauczanie języka polskiego (angielskiego) ИМЯ И ФАМИЛИЯ УЧЕНИКА как в загран паспорте